55.48241N 008.41187 E

ESBJERG STRAND

ESBJERG SØSPORT

 

Vedtægter for Esbjerg Søsport.

 

§1    Klubbens navn etc.:

 

Klubbens navn er Esbjerg Søsport og dens hjemsted er Esbjerg Kommune

Stiftelsesdato er 1. januar 1969.

 

§2    Klubbens stander:

 

Klubbens stander er trekantet. Den er blå med Esbjerg by`s byvåben

i hvidt.

 

§3    Klubbens formål:

 

Klubbens formål er at fremme interessen for søsport, styrke og bevare

solidariteten og kammeratskabet blandt medlemmerne samt varetage

disses interesser, hvor samlet optræden kræves.

 

§4    Medlemskab af organisationer:

 

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og herunder Danske Bådejere

samt Esbjerg Idrætsforbund og er undergivet ovennævnte unions og

forbunds love og bestemmelser.

 

§5    Optagelse af medlemmer:

 

”A”               Aktive medlemmer:

Som A-medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

 

”B”    Aktive juniormedlemmer:

Som B-medlem kan bestyrelsen optage enhver dreng eller

pige, som har forældrenes samtykke og medlemmet kan

forblive juniormedlem til og med det år, hvor vedkommende

fylder 18 år.

 

”C”    Æresmedlem:

Som A-medlem kan bestyrelsen optage personer, der efter

indstilling fra bestyrelsen godkendes af generalforsamlingen.

Beslutning herom kræver simpelt stemmeflertal.

 

Spørgsmål om valg af æresmedlem kan ikke gøres til genstand

for diskussion på generalforsamlingen.

 

Umyndigt medlem:

Optagelse af umyndige medlemmer af Klubben kræver

skriftligt samtykke fra forældre/værge.

 

Begæring om optagelse:

Begæring om optagelse i Esbjerg Søsport skal tilstilles

klubbens kasserer. Som medlem af klubben kan kun optages

enkeltpersoner.

 

§ 6    Kontingent:

 

Klubbens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen på den årlige

generalforsamling. Ved indmeldelsen betales et indmeldelsesgebyr, for

seniormedlemmer på kr. 100,00 og for juniormedlemmer på kr. 50,00.

 

A-medlemmer betaler fuldt kontingent.

B-medlemmer betaler ½ kontingent.

D-medlemmer betaler ikke kontingent.

Pensionister opnår rabat på 50 % af det til enhver tid for aktiv

senior uden broplads gældende kontingent.

 

Kontingent opkræves helårs vis forud.

 

Kontingent skal være indbetalt inden 1. marts.

 

Er det ikke betalt til denne dato, medfører det sletning af medlemskab af

Esbjerg Søsport. Sletning af medlemskab ved kontingentrestance sker

med skriftligt varsel.

 

 

Et slettet medlem kan ikke genoptages uden ny begæring og uden

at kontingentrestancen er betalt til klubben.

 

Ved indmeldelse efter 1. november betales kun indmeldelsesgebyr.

 

Fritagelse for eller henstand med kontingent og andre lignende

beløb kan efter ansøgning bevilges af bestyrelsen.

 

§ 7    Udmeldelse – eksklusion.

 

Stk. 1    Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med

mindst 14 dages varsel og at det pågældende medlem har betalt sit

kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har

virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

 

Stk. 2    Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen

med mindst 8 dages varsel ekskludere medlemmet.

 

Stk. 3    Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på

ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til

klubben.

 

Stk. 4    I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver

anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst

2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

 

Stk. 5    Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have

haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og medlemmet kan kræve, at

spørgsmålet om eksklusionen afgøres på den førstkommende ordinære

generalforsamling. I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en

generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse

herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom

medlemmet har adgang til denne generalforsamling med ret til at forsvare

sig der. Spørgsmålet om eksklusionen skal optages som et særskilt punkt

på dagsordenen.

 

Stk. 6    Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, (2/3 dels flertal af fremmødte medlemmer). som er foreskrevet for ændring af klubbens love jævnfør § 16.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem igen ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Der kræves samme majoritet som foreskrevet ved beslutningen om eksklusion.

 

Stk. 7    Et ekskluderet medlem har ikke krav på tilbagebetaling af kontingent eller

dele deraf.

 

 

§ 8    Ordinær generalforsamling.

 

Stk. 1    Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse vedtægter

foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved udsendelse pr. mail til medlemmerne og opslag i klubhuset samt på hjemmesiden.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens

afholdelse på tilsvarende måde.

(ændret 2016)

 

Stk. 2    Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være

bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

(ny ordlyd vedtaget i 2007)

 

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år og skal være optaget

som medlem mindst 3 måneder før generalforsamlingens afholdelse samt

ikke er i kontingentrestance.

 

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, et medlemsnummer

medfører stemmeret for én person.

 

§ 9    Dagsorden.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af kasserer (hvert andet år).
 8. Valg af yderligere bestyrelse, 3 (2) medlemmer samt bestyrelsessuppleant.
 9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
 10. Valg af udvalg.
 11. Eventuelt.

 

§ 10    Ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes og skal indkaldes når

mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at

begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om, det emne der ønskes

behandlet.

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 8 stk. 2.

 

 

§ 11    Generalforsamlingens ledelse mv.

 

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 7

Stk. 5 og 6 samt § 16 og § 17 stk. 2.

 

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

 

Dog skal afstemning foregå skriftligt, hvis ¼ af de fremmødte stemmeberettigede

medlemmer begærer dette.

 

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokollen, hvori også et referat af

forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

 

Protokollen underskrives af dirigenten.

 

§ 12    Bestyrelsen, -valg.

Klubbens daglige ledelse består af bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle

forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i

henhold til lovene.

 

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer.

 

Formanden og kassereren vælges ved separate afstemninger.

 

Formanden vælges for 1 år af gangen af den ordinære generalforsamling.

 

De yderligere bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur

med 3(2) medlemmer.

 

Listevalg kan ikke finde sted.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb, indtræder suppleanten i bestyrelsen

indtil valgperiodens udløb.

 

 

§ 13          Konstituering.

 

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage – efter generalforsamlingen

på et bestyrelsesmøde.

 

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller

sekretær.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer,

hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

 

Ved formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

 

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

 

Intet bestyrelsesmedlem har stemmeret i nogen sag, der direkte angår ham selv.

 

Over bestyrelsens handlinger føres en protokol.

 

Klubben tegnes af formanden. Kassereren står for den daglige varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingenter m.m. samt betaling af regninger m.v.

Til brug for kassererens varetagelse af foreningens formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over foreningens konti herunder via NetBank, MobilePay, og/eller MobilBank. Fuldmagt oprettes på pengeinstituttets fuldmagtsformular.

Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller kredit i pengeinstitutter kræver dog samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.

 

 

§ 14          Regnskab.

 

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

 

Bestyrelsen skal afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr.

31. december til revisorerne.

 

Driftsregnskab og status forsynet med påtegning af revisorerne forelægges den

ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 15          Revision.

 

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år af gangen 2 kritiske revisorer og 1

revisorsuppleant.

 

Revisorerne skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at

beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af

revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16          Vedtægtsændringer.

 

Forandringer i nærværende vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når

mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3

af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en

generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden for 14 dage

med normalt varsel indkalde til en ny generalforsamling.

 

Hvis også 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er

dette vedtaget uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§ 17          Klubbens ophævelse.

 

Stk. 1            Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed

                      særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

 

Stk. 2            Til denne beslutningsdygtighed kræves at mindst ½ af klubbens stemme-

                      berettede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at

                      mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Stk. 3            Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutnings-

                      dygtig, indkaldes en anden generalforsamling, hvor beslutning kan træffes

                      med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede

                      medlemmer, der er til stede.

 

Stk. 4            På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelser om, hvorledes

                      der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre,

                      dog således at simpelt flertal her er tilstrækkeligt. Klubbens eventuelle

                      formue skal herefter anvendes til søsportslige formål.

 

                      Vedtaget på generalforsamlingen marts 1969.

 

                      Sidst rettet 17 marts 2020 på ekstraordinær generalforsamling.

 

              

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk