55.48241N 008.41187 E

ESBJERG STRAND

ESBJERG SØSPORT

Havnereglement

ESBJERG SØSPORT, januar 2000

 

1. Dette reglement gælder for det af Esbjerg Havn til Esbjerg Søsport anviste areal. Derudover gælder det til enhver tid for Esbjerg Havn gældende reglement. I dette reglement er Esbjerg Søsports havneudvalg af betragte som havnemyndighed.

2. Det af Esbjerg Havn anviste areal må ifølge aftale mellem Esbjerg Havn og klubbens bestyrelse, kun benyttes af klubbens både i det af Esbjerg havn anførte tidsrum og på disse betingelser.

3. Hvert medlem kan kun tildeles en bådplads i Esbjerg Søsports havn.

4. Alle både der tilhører under Esbjerg Søsport og henligger i Esbjerg Søsports havneanlæg, skal som minimum have tegnet ansvarsforsikring for båden. Forsikringen skal være tegnet med hovedforfald 1.april. Kvittering for betalt ansvarsforsikring skal forevises havneudvalget inden båden lægges på plads. I perioden 15.november til 31.marts, må havneanlægget kun benyttes, såfremt bådejerens ansvarsforsikring også dækker for denne periode.

5. Ved tildeling af bådplads opkræves et pladsdepositum. Ved udmeldelse af klubben eller opsigelse af bådpladsen tilbagebetales dette depositum efter gældende regler. Tilbagebetaling finder først sted når bådpladsen er afleveret i acceptabel stand samt genudlejet.

6. Ingen bådplads må udlejes eller sælges. Al tildeling af bådpladser foretages af havneudvalget. Bådpladsen kan aldrig sælges sammen med båden.

7. Fordeling af bådpladser bestemmes af havneudvalget. Bådstørelse fastlagt ved Y-bomme; op til 11m (35'), ( dog kan der i de 8 bredeste bådpladser dispenseres for både op til 12m (40) og ved pæle; over 11m (35'+). Brugeren er ansvarlig for grejet. Beskadigelse af dette skal erstattes.

8. Alle både skal være i forsvarlig stand og forsynet med synligt medlemsnummer, samt det af klubbens tildelte årsmærke. I sæsonen skal klubbens stander føres.

9. Alle udhalere til pælene skal synes og godkendes af havneudvalget. Bådene skal være forsynet med 2 forsvarlige fortøjninger til broen samt en fjedrende fortøjning.

10. Alle både skal være forsynede med solide federe i rigelig mængde og af passende størrelser, mindst 3 stk. på hver side, således anbragt, at affendringen forhindrer beskadigelse af andre fartøjer og Y-bomme. manglende affendring kan medføre bortvisning fra pladsen. Sådan fortøjer du din båd 

11. Alle både skal vise hensyn til omkringliggende fartøjer under manøvre i havneanlægget, samt ikke overskride en hastighed på 3 knob. Alle både skal vise hensyn til erhvervsfartøjer.

12. Ved sejlads til og fra pontonerne skal de af havnemyndighederne udlagte sejlruter følges. Al sejlads til og fra havneanlægget skal fåregå ad den nordøstligste åbning i bølgebryderen (ved Isingkaj).

13. Slæbejoller skal være anbragt på de af havneudvalget anviste områder og forsynes med medlemsnummer.

14. Når pladsen forlades i mere end 24 timer skal det grønne "fri" skilt benyttes med angivelse af hjemkomstdato og tidspunkt. Bruges det ikke, kan havnemyndighederne anvise pladsen til gæstesejlere.

15. Medlemmer der ikke benytter pladsen i 14 dage eller mere, skal meddele havneudvalget dette. Såfremt det inden 1.marts meddeles til havnemyndighederne, at pladsen ikke vil blive benyttet i den kommende sæson, tilbagebetales det opkrævede arbejdsgebyr.

16. Ved henliggen i havnen i perioden 15.november til 31.marts skal den af havnemyndighederne for perioden anviste plads benyttes. Ved pælene skal der være dobbelt afstand. På forlangende skal der vises police for gyldig ansvarsforsikring.

17. Det er ethvert medlems pligt at holde kajen og bådpladsen ryddelig.

18. Det er forbudt at kaste affald i havnen. Der henvises til de opstillede affaldscontainere.

19. Udtømning af toilet og holdingtank i havnebassinet er ikke tilladt.

20. Det er forbudt at forrette sin nødtørft i og ved havneanlægget, der henvises til toiletter i klubhus, samt de offentlige toiletter på Isingkaj.

21. Badning samt fiskeri i havnebassinet er ikke tilladt.

22. De opstillede vand- og elstandere er til brug for klubbens medlemmer og gæstesejlere. Efter brug skal der lukkes for vand og slangen rulles op og hænges på plads. Elkabler må ikke efterlades i standeren når båden forlades eller der sejles fra pladsen. Henliggende elkabler vil blive fjernet.

23. Søsætning og optagning af både sker på bådejerens eget ansvar. Brug af klubbens mastekran og andet materiel er på bådejerens eget ansvar.

24. Erhvervsfartøjer må ikke anbringes i lystbådehavnen.

25. Forvoldt skade skal anmeldes til havneudvalget.

26. Det er ethvert medlems pligt, dersom han er vidne til, eller erfarer, at nogen tilsidesætter dette reglement, at gøre opmærksom på, at det skal overholdes, og såfremt dette ikke tages til efterretning, da at indberette forseelsen til havneudvalget.

27. Havneudvalget vælges på generalforsamlingen og havneudvalgsformanden er født medlem af bestyrelsen. Klage til dette udvalg skal være skriftlig og sendes til bestyrelsen.

28. Dette reglement skal nøje overholdes og overtrædelse heraf vil blive bedømt af havneudvalget og efter deres skøn. Grove og gentagne overtrædelser kan føre til medlemmets øjeblikkelige eksklusion.

 

 

Retningslinier for gården

Retningslinier for vinteropbevaring af både i gården, Fiskerihavnsgade 23:

 

 

Der må ikke vaskes eller højtryksrenses både under vandlinien på pladsen.

Der må ikke slibes med el-værktøj, sandblæses eller sprøjtemales. Al afskrab af gammelt patent eller maling skal straks fejes op og kommes i en miljøpose, som så skal fjernes fra pladsen.

Fortyndingsvæske som er blevet brugt til rengøring af værktøj eller lignende, skal opbevares forsvarligt og hældes på en godkendt dunk. Der må ikke hældes noget i kloakken, bortset fra vand.

Venteliste på pladser i gården uddeles efter anciennitet.

Gården må kun bruges til vinteropbevaring af både med en max. Længde på 34 fod. Der må ikke repareres biler, motorcykler eller lignende. Værkstedet kan ellers benyttes som sædvanligt, dog kan retningslinier udstikkes af Værkmesteren.

Gården kan benyttes til vinteropbevaring fra 1. oktober til 1. Maj. Derefter skal gården være ryddet 

Esbjerg Søsport kan opbevare klubbens reservedele i gården efter rammer der er tildelt klubben.

Overtrædelse af ovenstående punkter vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 

Retningslinier for gården

Retningslinier for vinteropbevaring af både i gården, Fiskerihavnsgade 23:

 

 

Der må ikke vaskes eller højtryksrenses både under vandlinien på pladsen.

Der må ikke slibes med el-værktøj, sandblæses eller sprøjtemales. Al afskrab af gammelt patent eller maling skal straks fejes op og kommes i en miljøpose, som så skal fjernes fra pladsen.

Fortyndingsvæske som er blevet brugt til rengøring af værktøj eller lignende, skal opbevares forsvarligt og hældes på en godkendt dunk. Der må ikke hældes noget i kloakken, bortset fra vand.

Venteliste på pladser i gården uddeles efter anciennitet.

Gården må kun bruges til vinteropbevaring af både med en max. Længde på 34 fod. Der må ikke repareres biler, motorcykler eller lignende. Værkstedet kan ellers benyttes som sædvanligt, dog kan retningslinier udstikkes af Værkmesteren.

Gården kan benyttes til vinteropbevaring fra 1. oktober til 1. Maj. Derefter skal gården være ryddet 

Esbjerg Søsport kan opbevare klubbens reservedele i gården efter rammer der er tildelt klubben.

Overtrædelse af ovenstående punkter vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk