ESBJERG SØSPORT

55°28,395´N   8°25,659´E

Fiskerihavnsgade 2 b

                                                                                            

 

                                                                                                                                           

 

 

                      Frihavnsordningen – regelsæt. 

 

                                       Gældende fra den 1. januar 2008 

 

 1.        Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kaldet havne), uanset

                        medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan tilsluttes FH ordningen, såfremt de

                        godkendes af administrationen af FH ordningen eller en repræsentant herfra, vedrørende

                        besejlingsforhold og havnepladser.

   

                        Tilsluttede havne skal tilbyde/anvise plads til fartøjer der fører FH etiket (se punkt 4)

   

                                 FH ordningen omfatter kun fartøjer, der har pågældende medlemshavn - og kun denne –

                        som fast hjemhavn og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.

   

             2.        Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre

                                 døgn uden at betale havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter tre døgns

                        fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.

   

             3.        Herudover kan havnene i specielle tilfælde opkræve miljø-og elafgift fra ankomstdagen,           

                        hvilket skal fremgå af opslag og der skal udstedes kvittering herpå.

              Ingen havnemyndighed eller havnefoged i havne der er tilsluttet FH ordningen har

                     tilladelse til at opkræve afgifter i Frihavnsordningens navn.

   

 1.       Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres

  på et havnemyndigheden synligt sted.

  Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige

  havnemyndighed.

   

 2.      FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke

             benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige

             havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden

             afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæsteafgift.

   

 3.      Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ny ejer, der ikke ligger i en

             frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen.

   

 4.      De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne i FH

             ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre deltagerfortegnelsen og

             kort.

   

 5.     Såfremt en deltager i FH ordningen erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger

            denne, ved eksempelvis at udlevere FH etiketter til andre end ordningens deltagere,

            underrettes FH administrationen omgående på e-mail FH@skivesoesportshavn.dk., eller på

            telefon: 26258564. Eksklusion af FH ordningen vil i sådanne tilfælde kunne finde sted.

   

 6.     Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve standardreglementet for overholdelse

            af orden m.v. i de danske havne af 1931 med seneste ændringer overholdt. Det gælder

            også førerens pligt til ved anløb at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.

   

            Skive, marts 2008

   

            Henrik Kjær.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk